Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümüne Hoşgeldiniz...
Moleküler Biyoloji Anabilim Dalı

Moleküler Biyoloji Anabilim Dalı  1974 senesinde Prof.Dr. Altan Günalp öncülüğünde kurulmuştur. Biyoloji Bölümü Lisans programı dahilinde lisans öğrencilerine Moleküler Biyoloji, Moleküler Genetik, Biyokimya, Deneysel Biyokimya, Genel Viroloji, Genetik Mühendisliği gibi dersler verilmektedir. Öğretim elemanları farklı alanlardaki çalışmalarını devam ettirirken öğrencilerin teorik ve pratik acıdan eğitimlerine yardımcı olmaktadırlar. Öğrenciler teorik derslerde öğrendikleri bilgileri uygulamalı olarak öğrenci laboratuarlarında ve öğretim elamanlarının araştırma projelerinde çalışarak pratiğe dökme şansı bulmaktadırlar. 

Moleküler Biyoloji Anabilim Dalı yüksek lisans ve doktora programlarına sahiptir.  Yüksek lisans ve doktora programı kapsamında, biyomoleküller  organizasyon prensipleri, hücre membranının yapısı, zar dinamiği, membran transportu, ileri biyokimyasal teknikler, enstrumental analiz, insan biyokimyası, enzimatik regülasyon, nükleik asit biyokimyası, bakteri genetiği, mutajen ve karsinojenlerin molekül biyokimyası genomik ve proteomik, kanser genetiği, uygulamalı moleküler biyoloji teknikleri ve moleküler sistematik gibi farklı alanlarda dersler verilmektedir.  Yüksek lisans ve doktora eğitimi sonrasında öğrenciler gerek teorik gerekse pratik uygulamalar açısından tam donanımlı olarak mezun olmaktadırlar. Eğitim sürecinde literatür tarama deneyimi, deney tasarlama becerisi, bilimsel düşünme ve sorunları çözme yetisi kazanmaktadırlar. Programa kayıtlı 9 yüksek lisans öğrencisi ve 11 doktora öğrencisi bulunmaktadır. Her dönem yüksek lisans ve doktora programına öğrenci kabul edilmektedir. 

Moleküler biyoloji Anabilim Dalı kurulduğundan bu yana biyokimya, moleküler biyoloji ve genetik alanlarında önemli çalışmalar yapmıştır. Son dönemde yapılan çalışmalar arasında kalıtsal hastalıkların moleküler patolojisi, talasemi, astım ve allerjide rol oynayan moleküler mekanizmalar, mitokondriyal DNA, obezite, epigenetik ve kanser,  yağ asidi bağlama proteini ve anjiogenezis, kalıtsal göz hastalıklarının moleküler patolojisi, dişeti iltihabı olan hastaların bazı genler açısından polimorfizm çalışmaları, moleküler markır sistemleri kullanılarak yabani buğdaylarla ilgili filogenetik çalışmalar, moleküler sistematik (bitki genetik çeşitliliği), antibakteriyel ajanlar ve bunların etki mekanizmaları, bakteri genetiği, kısa-zamanlı mutajenite test sistemleri (Ames testi, SOS-Kromotest, Umu testi, Komet testi, mikronükleus testi, rec testi) ile kimyasdal maddelerin mutajenik-antimutajenik potansiyelleri çalışmaları, DNA topoizomerazlar, mikrotaşıyıcıların ökaryotik hücre kültürü ve bakteri hücresi kültürüne uygulanması, protein saflaştırma, afinite teknikleri ve kromatografisi, lektinler sayılabilir.

Moleküler Biyoloji Anabilim Dalı bünyesinde DNA Araştırma Laboratuvarı 1, DNA Araştırma Laboratuvarı 2, DNA Araştırma Laboratuvarı 3, Moleküler Biyoloji Laboratuvarı 1, Moleküler Biyoloji Laboratuvarı 2 ve Bakteri Genetiği Laboratuvarı olmak üzere 6 laboratuvar bulunmaktadır. Hücre kültürü laboratuvarının kurulma çalışmaları devam etmektedir.  
DNA Araştırma Laboratuvarı 1,2 ve 3’de temelde moleküler hastalıkların patalojisi üzerine çalışmalar yapılmaktadır. Hastalıklarla ilişkili genler ve bu genlerin rol oynadığı moleküler mekanizmalar çalışılmaktadır. Moleküler Biyoloji Laboratuvarı 1 ve 2’de bitki ve insan genetiği, protein saflaştırma çalışmaları yapılmaktadır. Bakteri Genetiği Laboratuvarında mutajenite, antimutajenite ve bakteri genetiği çalışmaları yapılmaktadır. 

Anabilim Dalımıza emeği geçen öğretim üyeleri:Prof.Dr. Atilla Atalay: 1973- 1981 yılları arasında Anabilim Dalımızda görev yapmıştır. Biyokimya ve Deneysel Biyokimya derslerinin Lisans programında yer almasını sağlamıştır. Çok sayıda Doktora öğrencisi yetiştirmiştir.

Prof. Dr. Engin Gözükara: 1973-1980 yılları arasında Anabilim Dalımızda görev almıştır.

 

Prof.Dr. Mübeccel Durusoy: 2009 yılında emekli olmuştur

Prof. Dr. Ay Öğüş: 2010 yılında emekli olmuştur

Prof. Dr. Çervin Çırakoğlu: 2010 yılında emekli olmuştur.

Prof. Dr. Cihan Öner: 2011 yılında emekli olmuştur

Prof. Dr. Ali Kalaycıoğlu: 2013 yılında emekli olmuştur

Prof. Dr. Erol Aksöz: 2014 yılında emekli olmuştur