Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümüne Hoşgeldiniz...
Biyoteknoloji Anabilim Dalı
 

Anabilim Dalımız Genel Biyoloji Anabilim Dalı ve Moleküler Biyoloji Anabilim Dalı bünyesinde yer alan öğretim üyeleri ve yardımcılarının katılımlarıyla 1992 yılında kurulmuştur. Kuruluşundan itibaren Anabilim Dalı Başkanlığı’nı Prof. Dr. Nazif KOLANKAYA, Prof. Dr. Nilüfer AKSÖZ ve Prof. Dr. Reyhan ÖNER üstlenmişlerdir. 2008 yılından bu yana Prof. Dr. Nilüfer AKSÖZ Anabilim Dalımız Başkanlığı’nı sürdürmektedir.

Biyoteknoloji, canlılar ve canlı sistemler ile bilim ve mühendislik teknikleri uygulanarak mal ve hizmet üretmek amacındadır. Anabilim Dalımızda da bu amaca uygun olarak içerdiği Çevre Mikrobiyolojisi Laboratuarı, Üretim Laboratuarı, Kimyasal Analiz Laboratuarı ve Mikrobiyal Taksonomi ve Kültür Koleksiyonları Laboratuarı’nda çeşitli çalışmalar yürütülmektedir.

Çevre Mikrobiyolojisi Laboratuarı’nda çevre kirliliğine neden olan çeşitli atıkların (endüstriyel, tarımsal ve evsel atıklar) mikroorganizmalar aracılığı ile arıtılması ve renk giderimi gibi çalışmaların yanı sıra, mikrobiyal enzimler yardımı ile çeşitli kimyasalların toksik özelliklerinin giderilmesi gibi çalışmalar yapılmıştır.

Üretim Laboratuarı’nda farklı mikrobiyal kaynaklardan çeşitli enzimlerin ve hormonların üretimi gerçekleştirilmiştir. Bunlar arasında; deterjan sanayinde kullanılan proteaz, lipaz ve amilaz, gıda sanayinde kullanılan laktaz, meyve ve sebze teknolojilerinde kullanılan pektinaz, yem ve kağıt sanayinde kullanılan ksilanaz, selülaz, ligninaz ve tirosinaz gibi çeşitli enzimlerin üretimi yer almaktadır. Ayrıca çeşitli bitki büyüme hormonlarının (giberellik asit ve indol asetik asit gibi) eldesi gerçekleştirilmektedir.

Mikrobiyal Taksonomi ve Kültür Koleksiyonları Laboratuarı’nda çeşitli mikroorganizmaların tanısı ile ilgili çalışmaları sürdürülmektedir. Tür tanımlaması ve duyarlılık testlerinin yapılması yanı sıra; bu türlerin farklı moleküler tanı yöntemleri uygulanarak tiplendirilmesi ve aralarında mevcut olabilecek klonal ilişkinin araştırılması üzerine çalışmalar devam etmektedir. Ayrıca insan genetiği ile ilgili çalışmalar yapılmaktadır.
Kimyasal Analiz Laboratuarı’nda ise tüm laboratuarlarımızda yapılan çalışmalar sürecinde gerekebilecek kimyasal analizlerin gerçekleştirilmesi sağlanmaktadır.

Anabilim Dalımızda halen yukarıda sözü edilen laboratuarlarda çeşitli kurumların desteklediği projeler ve lisansüstü tez çalışmaları yürütülmektedir. Bu çalışmalarda 6’sı araştırma görevlisi kadrosunda olan toplam 11 genç araştırıcı özveriyle Anabilim Dalı Öğretim üye ve görevlilerinin gözetiminde çalışmaktadırlar. Bugüne kadar Anabilim Dalı Öğretim üye ve görevlileri tarafından 63 tezli yüksek lisans ve doktora tezi yönetilmiştir.

Anabilim Dalımız Öğretim üye ve görevlilerinin sorumluluğunda yürütülen Lisans ve Lisansüstü dersler aşağıda sıralanmaktadır.

Lisans Dersleri


Genel Mikrobiyoloji I ve II, Parazitoloji, Modern Biyoloji II, Tıbbi Mikrobiyoloji, İmmünobiyoloji, Endüstriyel Mikrobiyoloji, Bakteri Fizyolojisi, Biyoteknolojiye Giriş, Moleküler Genetik, Deneysel Biyokimya, Mikropsal Teknolojisi

Lisansüstü Dersler


Anaerobik Mikroorganizmalar, Endüstriyel Enzimler, Biyokimyasal Evrim, Bakteri Metabolizması, Mikrobiyal Ekoloji, İmmünoteknoloji, Biyoteknolojide Sekonder Metabolitlerin Üretimi, İleri Çevre Mikrobiyolojisi, İleri Mikropsal Teknolojisi, Mikropsal Bozunma, İmmünobiyolojide Son Gelişmeler, Fermentasyon Biyoteknolojisi, Mikropsal Metal Zenginleştirme, Modern Biyoteknolojik Uygulamalar, Moleküler Bozuklukların Tanısında Biyoteknoloji I ve II, Çevre Biyoteknolojisi